Kontaktuppgifter

Postadress
Commercia Group Sweden AB
Regementsgatan 5
15166 Södertälje

E-post
Allmän information: info@exklusivia.se
Kopplad till order: order@exklusivia.se (ange alltid ordernummer vid kontakt)
Mejl besvaras i regel alltid inom 48 h (helgfria vardagar)

Telefon
Vi hänvisar all korrespondens till vår e-post.

Se även ”Frågor och svar” som besvarar vanligt ställda frågor

 

Om butiken
Exklusivia.se drivs av Commercia Group Sweden AB och lanserades 2013. Butiken är inriktad på försäljning av exklusiva bröllopskort och tillbehör till diverse tillställningar. Feedback tas gärna emot på info@exklusivia.se.

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Se vår integritetspolicy längst ned på denna sida.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Du kan endast beställa via Exklusivia.se. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. Vid beställning av bröllopskort tillämpas ett minimumantal på 30 st kort för att beställning ska accepteras.

Mervärdeskatt
Samtliga priser på Exklusivia.se är angivna inkl. mervärdesskatt.

Betalning
Kortbetalning
Vid kortbetalningar använder vi oss av DIBS Payment services, som är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Både kort från Visa och Mastercard har fördelen att vara anslutna till 3D-Secure som utvecklats av bägge kortleverantörer och syftar till att identifiera kortinnehavaren vid köp online. Identifieringsprocessen är likvärdig den som används vid bankomatuttag och som bygger på att en personlig kod/lösenord används i samband med köpet. DIBS Payment services, som är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet, sköter samtliga våra korttransaktioner.

Leveransbetingelser
Beställningar mottagna före kl. 13.00 på måndag till torsdag börjar i regel behandlas samma dag eller arbetsdagen därpå.Frakt: Exklusivia.se tillhandahåller frakt via Posten. Försändelser hämtas ut hos ombud i regel dagen efter att de har skickats. Fraktkostnaden är 99 kr.

Leveranstid: Alla varor på Exklusivia.se levereras inom 10 dagar om samtliga valda produkter finns i lager. Leveranstiden är angiven i helgfria vardagar och börjar gälla från det att ordern effektuerats (behandlats) samt från att korrektur har godkänts. Vi måste dock reservera oss för att lagerstatus kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans i värsta fall kan komma att ske senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”).Leveranssätt: Samtliga våra ordrar skickas via Posten. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige och den angivna leveranstiden ovan förutsätter att Posten inte har några förseningar vid sin hantering.

Transportskadat gods
Om en vara har skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Outlöst försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen vid leverans till angiven adress. Alla ordrar levereras till Postens närmaste ombud. Om du inte hämtar ut ditt paket i tid skickas paketet tillbaka till oss och du kan komma att debiteras frakt vid nytt utskick. Enligt Postens nya regler måste paketet hämtas ut på servicestället inom 2 veckor. 

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Vid effektuering får du ett e-postmeddelande där det framgår att din order har gått iväg. I det fall ordern avser bröllopskort eller annan vara som tillverkas speciellt för dig, så sker effektueringen från det att du har godkänt korrektur eller upplägg. Vi tillhandahåller tre kostnadsfria ändringstillfällen. Med ändring avses textinnehåll och inte att man pendlar mellan olika stilmallar.
Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Som privatperson har du dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.
Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du har mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig om du avbeställer den innan en korrektur har skickats till dig. Har en korrektur skickats till dig utgår en hanteringskostnad på 300 kr.
Har ordern effektuerats (du har godkänt korrektur) kan du inte avbeställa din order. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 dagar, men rätten avser inte varor som har tillverkas speciellt för dig (såsom bröllopskort).

Som kund måste du höra av dig till oss innan din order har effektuerats för att kunna nyttja din ångerrätt vid beställning av varor tillverkade speciellt för dig. Detta för att produkterna på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Från det att just de varorna gått för produktion kan du därmed inte nyttja din ångerrätt. För övriga varor gäller självfallet ångerrätten fullt ut.

Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss. 

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post till order@exklusivia.se, med angivande av ordernummer, artikelnummer på avsedd produkt och bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur ångerrätten kommer att träda i kraft.


Kompletterande order 
Kompletterande ordrar hanteras som nya ordrar, dock är minimumantalet för bröllopskort (som är satt till 30 exemplar) reducerad till 10 exemplar vid påföljande order om utformningen är exakt densamma som vid tidigare behandlad order. 

Reklamationer och återköp i vissa fall
Kunden ankomstkontrollerar levererade varor för att verifiera att dessa är riktiga och felfria.

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.


Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska ha dokumentation med bilder och utförlig beskrivning som kan skickas över till oss per e-post (order@exklusivia.se) för att vi ska kunna ta ställning till reklamationen. Ordernummer och artikelnummer måste anges.
Vid godkännande av reklamation kan vi komma att ersätta dig med en ny leverans eller med prisavdrag.

Förtryckt text
På samtliga inbjudningskort är varumärket BHands samt kortmodell förtryckt på baksidan av kortet.


Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.
Tvist
Vi har som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer vid köp gjorda av privatpersoner.

 

Integritetsspolicy

Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi följer EU:s GDPR förordning och denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Var lagrar vi dina uppgifter och vad lagras?
Alla dina personuppgifter lagras säkert. Personnummer lagras inte alls hos oss, utan enbart de detaljer som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Utöver uppgifterna om själva innehållet i din order lagrar vi Fullständigt namn, E-postadress, Adress, Mobiltelefonnummer och eventuellt annat telefonnummer.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter handhas bara av personer inom organisationen som skall uppfylla köpeavtalet med dig. När din order placeras hos oss, så sparas uppgifterna internt och säkert så länge bokföringslagen kräver det. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som eventuellt vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig och bl.a. fullgöra fraktåtaganden.

Rätt till uppgifter
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss på gdpr@exklusivia.se för att få informationen.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss på gdpr@exklusivia.se. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.